Contact Us

K.K. Milk
Gat Number 73/2,
Nashik – Shirdi Rd,
Sawali Vihir Kh., Ahmed Nagar,
Maharashtra 423109

Mobile No.- 8888951765 / 8605765765